תנאי שימוש בשירות סיוע לקבלת הנחות התמ"ת

אם אינך מסכים לתנאי השימוש איננו מאשרים לך להשתמש בשירות

 

*הכיתוב נעשה בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אולם הכוונה היא לשני המינים

הגדרות:

"תמ"ת" - משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים או כל משרד שעל פי חוק מחזיק בסמכויותיו קביעת תקנות ותנאים לקביעת שכר לימוד וזכאות להשתתפות המדינה בשכר לימוד של תינוק או פעוט במסגרת מפוקחת.

"שכר לימוד" – שכר הלימוד לתינוק או לילד בהתאם לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים במעונות יום ומשפחתונים), התשע"ג-2013 המתעדכנים בכל יום עדכון כהגדרתם בצו.

"דרגה" - מדד המפורסם בכל שנה על ידי התמ"ת וקובע את גובה השתתפות המדינה בשכר הלימוד של התינוק ו/או הילד במסגרת מפוקחת.

"דמי פתיחת בקשה" - תשלום בסך 149 ₪.

"בקשה" – רישום התינוק ו/או הילד במערכות התמ"ת ו/או בקשה להשתתפות המדינה בשכר הלימוד של ילד או תינוק במסגרת מפוקחת.

הצהרת ואישור המשתמש (במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אסור לך להשתמש בשירות):

אני מאשר שקראתי את תנאי השימוש של האתר (לקריאה לחץ כאן) ומסכים להם.

כל האמור להלן הינו בנוסף על האמור בתנאי השימוש הכלליים שבאתר בשינויים המתחייבים.

אני מאשר שידוע לי שקביעת הדרגה נתונה להחלטתו הבלעדית של התמ"ת וכי לא תהיה לי כל תביעה כלפי החברה בגין החלטות התמ"ת כאמור.

אני מאשר שידוע לי שעליי להגיש בקשה נפרדת עבור כל ילד וכי התשלום בגין דמי פתיחת בקשה ובגין קבלת הדרגה כמפורט להלן יחושבו בגין כל ילד בנפרד.

אני מאשר שידוע לי שדמי פתיחת בקשה הינם תשלום עבור הייעוץ הראשוני בקשר לרשימת המסמכים הנדרשים לפתיחת בקשה לקבלת דרגה ו/או לרישום במערכות התמ"ת, וכי הם לא יוחזרו לי גם במקרה שאחליט לפתוח את הבקשה ו/או להגיש את הבקשה ו/או להגיש את המסמכים למשרד בעצמי.

אני מאשר שידוע לי שדמי פתיחת בקשה לא יוחזרו לי גם אם מסיבה כלשהי ייקבע על ידי המשרד שאיני זכאי להשתתפות המדינה בשכר הלימוד.

.

אני מאשר שידוע לי כי בעת קבלת הדרגה אחוייב ע"י החברה בסכום השווה ל-7%-12% מגובה ההשתתפות השנתית של המדינה בשכר הלימוד בניכוי דמי פתיחת הבקשה כאמור, אלא אם יהיה סיכום אחר ביני ובין החברה בכתב.

ידוע לי כי האחריות לשלוח לחברה את המסמכים הנדרשים לצורך קבלת הדרגה, בהתאם לדרישת התמ"ת, מוטל עלי בלבד וכי לא תהיה לי כל תביעה כלפי החברה במקרה שלא אעמוד בדרישות החברה לרבות שיהוי בשליחת המסמכים אליהם.

ידוע לי שמשך הטיפול בבקשה עשוי לקחת מספר חודשים וכי לא תהיה לי כל תביעה כלפי החברה בגין נזקים שיהיו לי, לרבות תשלום שכר לימוד מלא ו/או כל תשלום אחר, בשל הימשכות הטיפול כאמור.

אני מאשר לחברה ו/או מי מטעמם לפנות בשמי ו/או להצהיר בשמי ו/או למסור מידע ומסמכים בשמי לכל אדם, גוף ממשלתי או אחר ולבצע את כל הדרוש לצורך הגשת הבקשה לקבלת הדרגה.

אני מאשר לחברה לשמור את הפרטים שמסרתי להם לצורך ביצוע סטטיסטיקות ופילוחים שונים לשיפור השירות בעתיד ו/או למתן הצעות לשירותים חדשים בעתיד לרבות הצעות פרסומיות ממוקדות, וכי לא תהיה לי כל תביעה כלפי החברה בשל השימוש שנעשה על ידם בנתונים שמסרתי להם.

ידוע לי כי לאחר קבלת הדרגה, במקרה של שינוי בפרט כלשהו מהפרטים שהצהרתי לת"מת, חובתי הבלעדית לפנות אל התמ"ת ולעדכן את הפרטים וכי אני מסיר כל אחריות מהחברה ו/או מי מטעמה מלעדכן את הבקשה וההצהרה שלי לתמ"ת.

אני מצהיר כי מסרתי ואמסור את הפרטים המלאים והמדוייקים בהתאם לדרישת התמ"ת וכי האחריות בגין אי הצהרה של פרטים מלאים ו/או מדוייקים על כל המשמע ממסירת הפרטים הללו היא אחריותי הבלעדית וכי לא תהיה לי כל תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר למסירת פרטים שאינם מדוייקים.

ידוע לי כי החברה ו/או מי מטעמה פועלים בשליחותי המלאה וכי האחריות בגין הצהרותיהם ו/או המצגים שימסרו לתמ"ת, בהתאם למידע שמסרתי להם, היא שלי בלבד, וכי לא תהיה לי כלפיהם כל תביעה בגין ההצהרות ו/או המצגים כאמור.

 

החברה תהא רשאית להפסיק ו/או לעדכן ו/או לשנות את השירות בכל עת.

החברה  שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו.

kesef4u@meonot.org  |  050-9993340  |  072-3942525

כל הזכויות שמורות לבית לגיל הרך

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now